•  
 
Navigáció
Óvodánk 60 éve

A község óvodáját először az 1920-as években létesítették. Anyagi gondok miatt 1931-ben bezárták, majd 1932-ben megszüntették.” /Fejér megyei Történeti évkönyv 14./

A Levéltár évkönyve nem említi, hogy már 1903-ban megnyílt az első községi óvoda Pentz Mária óvónő vezetésével, aki a budapesti Óvónőképző elvégzése után Baracskára kérte helyezését. Az óvoda a mai Espressó helyén állt, s azt 1917-ig vezette. Harmadik gyermeke születését követően lemondásával az intézmény hadi kórházként működött. 1920-ban újra megnyílt az óvoda Bauer Vilma vezetésével, majd 1932-ben üzemelését megszüntették anyagi gondok miatt. Mindezt a legközelebbi forrásból, Pentz Mária lányától Pentz Irma magyar szakos nyugdíjas tanártól, a baracskaiak által rendkívül tisztelt és becsült pedagógustól tudhattuk meg.

Az óvoda ismét csak 1950. május 1-jén nyílott meg Harangozó Magdolna óvónő vezetésével. Az intézményünkben meglévő történeti képes feljegyzés így ír: „Az óvoda épülete kívül-belül nagyon elhanyagolt, körös-körül bozótok, az ajtók, ablakok kopottak, az épület beázott, a felszerelés szegényes, padok, kecskelábú asztalok, otthonról hozott szalmazsák a fektetéshez, alumínium poharak, zománcozott tányérok vannak.” Ekkor az óvoda épülete már nem az eredeti, hanem az un. Ódor-ház.

1953-1968-ig, 15 éven át Schamberg Ilona, köteles Ferencné vezetésével rendkívüli fejlődés ment végbe a baracskai óvoda történetében. 1954-ben az alacsony létszám miatt /18-20/ elvették az állandó napközi otthont, idény-napközis lett az óvoda. Egy év múlva a gyerekek száma rohamosan emelkedett, főleg nyáron 55-60 fő volt, akiknek nevelését, gondozását 1 óvónő, 1 dajka, és 1 főzőnő látta el. A magas létszám új óvodahelységet igényelt. 1961-ben kialakították a 2 csoportos, 2 tanerős óvodát, amely egy év múlva a volt iskola épületében üzemelt. A gyerekek létszáma 55 fő. Az óvodavezető 1968-ban Budapestre költözött. Kiváló Pedagógus kitüntetéssel, szaktanácsadóként ment nyugállományba. Egy évig, azaz 1969 augusztusáig az óvoda vezetője Szilágyi Józsefné.

Meghirdetett óvodavezetői állása /szolgálati lakás, illetményföld/ Fenyvesi Erzsébet székesfehérvári óvónő jelentkezett, akit a járási hivatal 1969 augusztusától kinevezett.

Az óvoda szakaszosan, de igen intenzíven fejlődött tovább. 1969-1973-ig vízvezetékes rendszer épült, az udvari WC-k megszűntek, a fa és széntüzeléses kályhákat olajkályhák váltották fel.

Az óvodavezető Martonvásárra költözött 1972-ben, így az óvoda épületében felszabadult szolgálati lakás megszűntével lehetővé vált a harmadik csoport kialakítása. Az óvoda tehát 3 csoportos, 75 férőhelyes lett.

Öt óvónőből 3 felsőfokú képzőt végzett óvónő és 2 képesítés nélküli van. Kiss Jánosné és Kiss Józsefné óvónők, Udvaros Károlyné óvodavezető.

Bővült a technikai személyzet is, már nem közös az iskolával az élelmezésvezető, azaz 4-4 órás, hanem teljes állásban az óvodában dolgozik Becsei Lászlóné s egyéb gazdálkodási feladatot is ellát.

Mindez megyei támogatásból és az annamajori Célgazdaság segítségével jött létre.

1973-1978-ig, öt éven át igen kevés a javítás a jobb feltételek megteremtésében. A tartalmi munka színvonala visszaesett, a községi tanács és a felügyelet szeretné megoldani az „óvodai helyzetet”. A jelzett időszak alatt Udvaros Károlyné, férje áthelyezése miatt Székesfehérváron vállalt óvodavezetői állást, de 1978-ban újra Martonvásárra költöztek, s Udvarosnét visszahívta a falu vezetősége.

1978-ban az óvoda épületét renoválták, teljes födémcsere, belül parketta, oldalburkolat készült. A két csoportszobában kicserélték a bútorzatot.

A falu Termelőszövetkezete társadalmi munkában megépítette a kerítést, a már nagyon szükséges melléképületeket, az olajtárolót, szeméttárolót. A megnövekedett udvarrészt feltöltette, planírozta. Ismét a Tsz segítségével került sor az óvoda udvarán lévő régi iskolaépület /Községi Könyvtár/ lebontására.

1980-1981-ben a szülők és az óvodai dolgozók segítségével barátságosabbá tettük az óvoda udvarát. Rönkfából játékok készültek: kisház, vonat, hajó, bástya, falovacskák. Az annamajori Gazdaság szintén részt vállalt a munkákban. Az udvart füvesítettük, parkosítottuk.

1979-1982-ig szinte a TANÉRT óvodai eszköztárának valamennyi eszközét megvettük. A legfontosabbak: a diapozitív sorozat, Az ember-, a közlekedés-, a növények-, az állatok világa, az érzékelő sorozat, lemezjátszó, lemezek, magnetofon. A testneveléshez meserács, tornakészlet, karikák, kislabdák, ugrószőnyegek, zsámolyok. Az ének-zenefoglalkozásokhoz ütőhangszer-felszerelés, a bábozáshoz 2 bábparaván, bábkészlet, a dramatizáláshoz maszk-készlet.

Az óvodáskorúak létszáma egyre emelkedett, sok a férőhely hiánya miatti elutasítás már 1974-től. Az iskola több éve előkészítő csoportokat szervezett, mert az óvoda nem tudta felvenni az ötéveseket sem. Sürgőssé vált az óvoda bővítése! A község szegény, akarata, eltökéltsége a helyzet megoldására erőtlen.

Az óvodavezető hajthatatlan az ügy elindításában, s ismét megyei segítséggel elkezdődött a bővítés, korszerűsítés. Később már segített mindenki! A községi szervek, a Tsz, az annamajori Célgazdaság, az egész kollektíva. Egy csoport szükségférőhelyen üzemelt, de az óvoda működése zavartalan volt, s mindenképpen a dolgozók érdeme volt. A nagy volumenű munka igen jó kollektívát kovácsolt össze.

1982-ben az óvodavezető a világítás korszerűsítésére kapott megyei keretből társadalmi munka és átcsoportosítás eredményeként a telefont is bevezettette.

Szintén az óvodavezető több éven át tartó érvelésére 1985. szeptember 1-től a megyei művelődésügyi osztály engedélyezte a 9. óvónői álláshely létrehozását.

Ez óvodai bérátcsoportosításból némi megyei fedezettel valósult meg. Így a környékben olyan óvoda lettünk, ahol elsőként dolgozott 2 óvónő 1 csoportban!

1984-ben községi segítséggel elkészült a község intézményei közül az óvodában a központi fűtés!

1987-től a társadalmi pedagógiai munkát 9 szakképzett óvónő végezte:

Udvaros Károlyné,

Kiss Józsefné,

Kiss Jánosné,

Buza Jánosné,

Böcsödi Miklósné,

Cserna Sándorné,

Szalai Mária,

Böcsödi Ildikó és

Keszthelyi Andrea

 

Technikai személyzet:

Erdősi Istvánné,

Mojzer Béláné,

Dörömbözi Andrásné,

Gál Lászlóné,

Csepke Józsefné,

Balog Lászlóné,

Ódor Józsefné és

Barsi Lajosné

 

1978-1988-ig, tíz éven át igen jó légkörű és színvonalas nevelőmunka folyt az intézményben.

„ Az 1985. évi oktatási törvény az intézményeknek nagyobb önállóságot adott. Megszüntette az óvodai felügyeletet, növelte az óvodák belső irányítási jogát, illetve feltételezte, hogy arra az óvoda képes.” /Pereszlényi Éva: Az óvodák szakmai fejlesztése. 1994/

A törvényalkotó feltételezték, a legfelsőbb tanügyi igazgatás is /talán/, de az alsóbb szintű irányítók már kevésbé, egyesek egyáltalán nem feltételezték az óvodavezetők ez irányú képességét! Ebből óvodánkban az óvodavezető és az akkori irányítók közötti konfliktusok sorozata keletkezett. Az akkori óvodai dokumentumokban mindez nyomon követhető.

1991-től a falu képviselőtestülete „átszervezte” az óvodát és az iskolát Általános Művelődési központtá, az óvodavezető eltávolítása céljából. A munkáltatói jogokat az igazgató gyakorolta. Két év múlva pályázat útján Kósáné Hujber Katalin pusztaszabolcsi lakos lett az óvoda vezetője.

1995 márciusában az óvoda nevelőtestülete a 4 éves ÁMK működés negatív következményeiként az intézmények szétválasztását kérte.

1995 augusztusától az óvoda újra önálló intézmény.

1998-ban az óvodavezető, elődjének munkáját kitüntetéssel ismerte el.

A nevelőtestület tagjai közül említésre érdemes, hogy 3 óvónő:

Búza Jánosné, Kiss Józsefné, Végi Péterné fejlesztő pedagógusi,

Böcsödi Miklósné drámapedagógusi,

Molnár Lászlóné szabadidő tevékenység- és népi kismesterség,

Végi Péterné gyermektánc oktatói,

Udvaros Károlyné óvodamenedzser képesítést szereztek.

 

A baracskai óvodában tíz és ennél több évig dolgozók névsora:

Óvónők:

Böcsödi Miklósné,

Búza Jánosné,

Kiss Jánosné,

Kiss Józsefné,

Köteles Ferencné,

Komáromi Lászlóné

Kupiné Böcsödi Ildikó,

Molnár Lászlóné,

Némethné Keszthelyi Andrea,

Udvaros Károlyné,

Végi Péterné

 

Technikai dolgozók:

Balog Lászlóné,

Barsi Lajosné,

Becsei Lászlóné,

Csepke Jzsefné,

Dörömbözi Andrásné,

Erdősi Istvánné,

Gál Lászlóné,

Molnár Józsefné,

Fehér Istvánné,

Ódor Józsefné,

Pálesz Józsefné,

Reiner Imréné,

Topos Istvánné

 

Kitüntetést kaptak: Becsei Lászlóné,

Csepke Józsefné,

Kiss Józsefné,

Udvaros Károlyné

 

Sokak mellett név szerint megemlítendő, mert nagyon sokat tettek az óvodáért: Csíkmérő Antal, és

Vörös Ferenc az annamajori Célgazdaság parancsnokai,

Boriszov Lajos, a baracskai Termelőszövetkezet elnöke,

Molnár Lajos, baracskai asztalosmester.

 

2000-2001

Az ezredforduló óvodánk életében változást hozott. Kósáné Hujber Katalin egy másik intézményben kapott vezetői megbízást, így 2000 szeptemberétől óvodánk vezető nélkül maradt.

Óvodavezetői pályáztatás idejére Búza Jánosné irányította az intézményt.

2001. január 01-től Molnár Jánosné lett az óvoda vezetője. Nagy ambíciókkal és tervekkel látott neki a munkának, amely nem adta meg számára azt a szeretetet, amit a gyerekek közelsége és a velük való tevékenykedés adhat, így lemondott vezetői státuszáról és a csoportos óvónői hivatást választotta.

 

2001-2006

  • 2001 szeptemberétől a Baracskai Napköziotthonos Óvoda vezetője Légrádi Sándorné. Ebben az évben, az óvodában működő főzőkonyha az Általános Iskola udvarán található épületbe költözött, az óvodai konyha csak tálalókonyhaként üzemelt tovább.

  • Az Önkormányzat ebben az évben kezdte meg az óvoda épületének felújítását, kicserélték a régi épület tetőszerkezetét ahol lehetőség nyílik esetleges csoportszobák kialakítására (ami a mai napig nem történt felhasználásra) és az óvoda épületéhez hozzáépült a tornaszoba.

  • 2002-2003-as nevelési évben a munkálatok befejeződtek, és megtörtént a tornaszoba felszerelése és használatba vétele.

Az új tornaszoba biztosítja a gyerekek mozgásfejlesztéséhez szükséges alapfeltételeket. Itt kap helyet a néptánc, amely kiemelt hagyományként épül be az óvoda életébe 1998 óta Végi Péterné vezetésével.

Az óvoda nevelőtestülete magasan kvalifikált pedagógus kollektívából állt, akik mindig nyitottan fogadták az újat, és azonosulni tudtak vele.

  • 2004-ben az óvoda nevelőtestülete felülvizsgálta az 1999-ben megírt Helyi Óvodai Programot, és szükségesnek érezték a módosítását.

Ebben az évben a nevelőtestület elfogadta és bevezette az Intézményi Minőségirányítási Programot.

Folyamatosan felmérte partnerei igényeit, és annak eredménye alapján szabályozta működését.

  • Az intézmény szakmai eszközei az évek során folyamatosan bővültek, cserélődtek. (bútorok, eszközök)

Az óvoda udvara az EU előírásoknak megfelelő játékeszközökkel lett felszerelve.

 

2001-2006 közötti időszakban az intézmény állományából nyugdíjba ment dolgozok:

 

Óvodapedagógusok: Udvaros Károlyné

Kiss Jánosné

Böcsödi Miklósné

 

Élelmezésvezető: Erdősi Istvánné

 

Karbantartó: Vári Zoltán

 

Az intézmény nevelőtestülete megújult.

 

2007

Az intézmény életébe újabb változás történt. Az önkormányzat nehéz gazdasági helyzettel küszködve társulási formában olyan bevételi pluszhoz jutott, amely stabil pénzügyi alapra helyezte az intézmény működését.

A társuló önkormányzatok a közoktatási feladatok ellátásának, a szakmai munka színvonalának növelése érdekében létrehozták a Szent László Regionális Óvodát.

Az intézmény fenntartója a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás.

  • 2007. szeptember 01-től óvodánk a Szent László Regionális Óvoda tagintézménye lett.

A székhely óvoda vezetője Pátkai Istvánné, a baracskai tagóvoda vezetője Légrádi Sándorné maradt.

  • 2007. szeptemberétől az óvoda főzőkonyhája megszűnt. A gyermekétkeztetést külső vállalkozók biztosítják. Az épületben működő konyha tálalókonyhaként működik. Sajnos ez a feladatellátás a gyermekétkeztetés színvonalának rovására ment. A konyhai dolgozók munkája megszűnt.

 

Konyhai dolgozók: Mátyási Lászlóné

Kapornyai Lászlóné

Molnár Gyuláné

Csónaki Istvánné

Élelmezésvezető: Csepkéné Varga Zsuzsanna


2008 

2008-ban a Szent László Regionális Óvoda 4 tagintézménnyel bővült. Az újonnan bővített intézmény élére Némethné Keszthelyi Andreát nevezték ki. A baracskai tagóvoda tagintézmény-vezetője Végi Péterné lett.

Nyugdíjba mentek az intézményből:

Óvodapedagógus: Molnár Lászlóné, aki nyugdíjba vonulásakor Pedagógus Szolgálati emlékérem kitüntetésben részesült.

Dajka: Vass Balázsné

Molnár Miklósné 2009-ben

 

A kistérségi óvodáknak lehetősége nyílik a tagóvodák közötti szakmai kapcsolat kiépítésére, egymás arculatának megismerésére, szakmai munkaközösségben való együttmunkálkodásra.

 

2008-ban az óvoda szülői szervezete létrehozta a Baracskai Óvodás gyermekekért közhasznú Alapítványt. (Amely decemberben került bejegyzésre.)

Céljuk: az óvodán belül közös programok szervezése (családi délután, játszóház, ünnepek szervezése), valamint a gyermekeknek óvodán kívüli élmény és ismeretterjesztő program szervezése, támogatása.

A szakmai innováció támogatása, az óvónők szakmai felkészültségének, továbbképzésének támogatása.

 

2009

Ez az új szerződési forma indokolttá tette a szakmai dokumentumok átdolgozását.

Az 5 intézmény szakmai munkaközössége közösen átdolgozta az új Óvodai Országos Alapprogram irányelvét követve a Helyi Nevelési Programot, amely a 2010-2011-es évben kerül bevezetésre.

A program bevezetésének megkönnyítésére szakmai bemutatókat szervezünk, ahol a kollégák tapasztalatokat és új ismereteket szerezhetnek.

Átdolgozásra került az Intézményi Minőségirányítási Program is és elkészült az első teljesítményértékelés.

2009 nyarán pályázati forrásból megtörtént az intézmény fűtéskorszerűsítése.

 

2010. évben dolgozó munkatársak a baracskai óvodában:

 

Intézményvezető: Némethné Keszthelyi Andrea

Tagintézmény-vezető: Végi Péterné

Óvodapedagógusok: Kupiné Böcsödi Ildikó

Mészárosné Giricz Marianna

Kedu Józsefné

Szeles Imre Zoltánné

Kiss Józsefné

Radicsné Bakonyi Beatrix

Szmollényné Vasányi Rita

Légrádi Sándorné (Prémium évek)

Molnárné Hőgyes Marianna (Gyed)

Dajkák: Balog Lászlóné

Huszárné Markovics Erzsébet

Molnár Jánosné

Mészáros Sándorné

Csapó Zoltánné (Gyes)

Óvodatitkár: Csapóné Magyar Szilvia

 

A jövőben az intézmény az évforduló alkalmából SZENT LÁSZLÓ REGIONÁLIS ÓVODA BÓBÍTA TAGÓVODA néven működik!