•  
 
Navigáció
vodnk 60 ve

A község óvodáját elször az 1920-as években létesítették. Anyagi gondok miatt 1931-ben bezárták, majd 1932-ben megszüntették.” /Fejér megyei Történeti évkönyv 14./

A Levéltár évkönyve nem említi, hogy már 1903-ban megnyílt az els községi óvoda Pentz Mária óvón vezetésével, aki a budapesti Óvónképz elvégzése után Baracskára kérte helyezését. Az óvoda a mai Espressó helyén állt, s azt 1917-ig vezette. Harmadik gyermeke születését követen lemondásával az intézmény hadi kórházként mködött. 1920-ban újra megnyílt az óvoda Bauer Vilma vezetésével, majd 1932-ben üzemelését megszüntették anyagi gondok miatt. Mindezt a legközelebbi forrásból, Pentz Mária lányától Pentz Irma magyar szakos nyugdíjas tanártól, a baracskaiak által rendkívül tisztelt és becsült pedagógustól tudhattuk meg.

Az óvoda ismét csak 1950. május 1-jén nyílott meg Harangozó Magdolna óvón vezetésével. Az intézményünkben meglév történeti képes feljegyzés így ír: „Az óvoda épülete kívül-belül nagyon elhanyagolt, körös-körül bozótok, az ajtók, ablakok kopottak, az épület beázott, a felszerelés szegényes, padok, kecskelábú asztalok, otthonról hozott szalmazsák a fektetéshez, alumínium poharak, zománcozott tányérok vannak.” Ekkor az óvoda épülete már nem az eredeti, hanem az un. Ódor-ház.

1953-1968-ig, 15 éven át Schamberg Ilona, köteles Ferencné vezetésével rendkívüli fejldés ment végbe a baracskai óvoda történetében. 1954-ben az alacsony létszám miatt /18-20/ elvették az állandó napközi otthont, idény-napközis lett az óvoda. Egy év múlva a gyerekek száma rohamosan emelkedett, fleg nyáron 55-60 f volt, akiknek nevelését, gondozását 1 óvón, 1 dajka, és 1 fzn látta el. A magas létszám új óvodahelységet igényelt. 1961-ben kialakították a 2 csoportos, 2 taners óvodát, amely egy év múlva a volt iskola épületében üzemelt. A gyerekek létszáma 55 f. Az óvodavezet 1968-ban Budapestre költözött. Kiváló Pedagógus kitüntetéssel, szaktanácsadóként ment nyugállományba. Egy évig, azaz 1969 augusztusáig az óvoda vezetje Szilágyi Józsefné.

Meghirdetett óvodavezeti állása /szolgálati lakás, illetményföld/ Fenyvesi Erzsébet székesfehérvári óvón jelentkezett, akit a járási hivatal 1969 augusztusától kinevezett.

Az óvoda szakaszosan, de igen intenzíven fejldött tovább. 1969-1973-ig vízvezetékes rendszer épült, az udvari WC-k megszntek, a fa és széntüzeléses kályhákat olajkályhák váltották fel.

Az óvodavezet Martonvásárra költözött 1972-ben, így az óvoda épületében felszabadult szolgálati lakás megszntével lehetvé vált a harmadik csoport kialakítása. Az óvoda tehát 3 csoportos, 75 férhelyes lett.

Öt óvónbl 3 felsfokú képzt végzett óvón és 2 képesítés nélküli van. Kiss Jánosné és Kiss Józsefné óvónk, Udvaros Károlyné óvodavezet.

Bvült a technikai személyzet is, már nem közös az iskolával az élelmezésvezet, azaz 4-4 órás, hanem teljes állásban az óvodában dolgozik Becsei Lászlóné s egyéb gazdálkodási feladatot is ellát.

Mindez megyei támogatásból és az annamajori Célgazdaság segítségével jött létre.

1973-1978-ig, öt éven át igen kevés a javítás a jobb feltételek megteremtésében. A tartalmi munka színvonala visszaesett, a községi tanács és a felügyelet szeretné megoldani az „óvodai helyzetet”. A jelzett idszak alatt Udvaros Károlyné, férje áthelyezése miatt Székesfehérváron vállalt óvodavezeti állást, de 1978-ban újra Martonvásárra költöztek, s Udvarosnét visszahívta a falu vezetsége.

1978-ban az óvoda épületét renoválták, teljes födémcsere, belül parketta, oldalburkolat készült. A két csoportszobában kicserélték a bútorzatot.

A falu Termelszövetkezete társadalmi munkában megépítette a kerítést, a már nagyon szükséges melléképületeket, az olajtárolót, szeméttárolót. A megnövekedett udvarrészt feltöltette, planírozta. Ismét a Tsz segítségével került sor az óvoda udvarán lév régi iskolaépület /Községi Könyvtár/ lebontására.

1980-1981-ben a szülk és az óvodai dolgozók segítségével barátságosabbá tettük az óvoda udvarát. Rönkfából játékok készültek: kisház, vonat, hajó, bástya, falovacskák. Az annamajori Gazdaság szintén részt vállalt a munkákban. Az udvart füvesítettük, parkosítottuk.

1979-1982-ig szinte a TANÉRT óvodai eszköztárának valamennyi eszközét megvettük. A legfontosabbak: a diapozitív sorozat, Az ember-, a közlekedés-, a növények-, az állatok világa, az érzékel sorozat, lemezjátszó, lemezek, magnetofon. A testneveléshez meserács, tornakészlet, karikák, kislabdák, ugrósznyegek, zsámolyok. Az ének-zenefoglalkozásokhoz üthangszer-felszerelés, a bábozáshoz 2 bábparaván, bábkészlet, a dramatizáláshoz maszk-készlet.

Az óvodáskorúak létszáma egyre emelkedett, sok a férhely hiánya miatti elutasítás már 1974-tl. Az iskola több éve elkészít csoportokat szervezett, mert az óvoda nem tudta felvenni az ötéveseket sem. Sürgssé vált az óvoda bvítése! A község szegény, akarata, eltökéltsége a helyzet megoldására ertlen.

Az óvodavezet hajthatatlan az ügy elindításában, s ismét megyei segítséggel elkezddött a bvítés, korszersítés. Késbb már segített mindenki! A községi szervek, a Tsz, az annamajori Célgazdaság, az egész kollektíva. Egy csoport szükségférhelyen üzemelt, de az óvoda mködése zavartalan volt, s mindenképpen a dolgozók érdeme volt. A nagy volumen munka igen jó kollektívát kovácsolt össze.

1982-ben az óvodavezet a világítás korszersítésére kapott megyei keretbl társadalmi munka és átcsoportosítás eredményeként a telefont is bevezettette.

Szintén az óvodavezet több éven át tartó érvelésére 1985. szeptember 1-tl a megyei mveldésügyi osztály engedélyezte a 9. óvóni álláshely létrehozását.

Ez óvodai bérátcsoportosításból némi megyei fedezettel valósult meg. Így a környékben olyan óvoda lettünk, ahol elsként dolgozott 2 óvón 1 csoportban!

1984-ben községi segítséggel elkészült a község intézményei közül az óvodában a központi ftés!

1987-tl a társadalmi pedagógiai munkát 9 szakképzett óvón végezte:

Udvaros Károlyné,

Kiss Józsefné,

Kiss Jánosné,

Buza Jánosné,

Böcsödi Miklósné,

Cserna Sándorné,

Szalai Mária,

Böcsödi Ildikó és

Keszthelyi Andrea

 

Technikai személyzet:

Erdsi Istvánné,

Mojzer Béláné,

Dörömbözi Andrásné,

Gál Lászlóné,

Csepke Józsefné,

Balog Lászlóné,

Ódor Józsefné és

Barsi Lajosné

 

1978-1988-ig, tíz éven át igen jó légkör és színvonalas nevelmunka folyt az intézményben.

„ Az 1985. évi oktatási törvény az intézményeknek nagyobb önállóságot adott. Megszüntette az óvodai felügyeletet, növelte az óvodák bels irányítási jogát, illetve feltételezte, hogy arra az óvoda képes.” /Pereszlényi Éva: Az óvodák szakmai fejlesztése. 1994/

A törvényalkotó feltételezték, a legfelsbb tanügyi igazgatás is /talán/, de az alsóbb szint irányítók már kevésbé, egyesek egyáltalán nem feltételezték az óvodavezetk ez irányú képességét! Ebbl óvodánkban az óvodavezet és az akkori irányítók közötti konfliktusok sorozata keletkezett. Az akkori óvodai dokumentumokban mindez nyomon követhet.

1991-tl a falu képviseltestülete „átszervezte” az óvodát és az iskolát Általános Mveldési központtá, az óvodavezet eltávolítása céljából. A munkáltatói jogokat az igazgató gyakorolta. Két év múlva pályázat útján Kósáné Hujber Katalin pusztaszabolcsi lakos lett az óvoda vezetje.

1995 márciusában az óvoda neveltestülete a 4 éves ÁMK mködés negatív következményeiként az intézmények szétválasztását kérte.

1995 augusztusától az óvoda újra önálló intézmény.

1998-ban az óvodavezet, eldjének munkáját kitüntetéssel ismerte el.

A neveltestület tagjai közül említésre érdemes, hogy 3 óvón:

Búza Jánosné, Kiss Józsefné, Végi Péterné fejleszt pedagógusi,

Böcsödi Miklósné drámapedagógusi,

Molnár Lászlóné szabadid tevékenység- és népi kismesterség,

Végi Péterné gyermektánc oktatói,

Udvaros Károlyné óvodamenedzser képesítést szereztek.

 

A baracskai óvodában tíz és ennél több évig dolgozók névsora:

Óvónk:

Böcsödi Miklósné,

Búza Jánosné,

Kiss Jánosné,

Kiss Józsefné,

Köteles Ferencné,

Komáromi Lászlóné

Kupiné Böcsödi Ildikó,

Molnár Lászlóné,

Némethné Keszthelyi Andrea,

Udvaros Károlyné,

Végi Péterné

 

Technikai dolgozók:

Balog Lászlóné,

Barsi Lajosné,

Becsei Lászlóné,

Csepke Jzsefné,

Dörömbözi Andrásné,

Erdsi Istvánné,

Gál Lászlóné,

Molnár Józsefné,

Fehér Istvánné,

Ódor Józsefné,

Pálesz Józsefné,

Reiner Imréné,

Topos Istvánné

 

Kitüntetést kaptak: Becsei Lászlóné,

Csepke Józsefné,

Kiss Józsefné,

Udvaros Károlyné

 

Sokak mellett név szerint megemlítend, mert nagyon sokat tettek az óvodáért: Csíkmér Antal, és

Vörös Ferenc az annamajori Célgazdaság parancsnokai,

Boriszov Lajos, a baracskai Termelszövetkezet elnöke,

Molnár Lajos, baracskai asztalosmester.

 

2000-2001

Az ezredforduló óvodánk életében változást hozott. Kósáné Hujber Katalin egy másik intézményben kapott vezeti megbízást, így 2000 szeptemberétl óvodánk vezet nélkül maradt.

Óvodavezeti pályáztatás idejére Búza Jánosné irányította az intézményt.

2001. január 01-tl Molnár Jánosné lett az óvoda vezetje. Nagy ambíciókkal és tervekkel látott neki a munkának, amely nem adta meg számára azt a szeretetet, amit a gyerekek közelsége és a velük való tevékenykedés adhat, így lemondott vezeti státuszáról és a csoportos óvóni hivatást választotta.

 

2001-2006

  • 2001 szeptemberétl a Baracskai Napköziotthonos Óvoda vezetje Légrádi Sándorné. Ebben az évben, az óvodában mköd fzkonyha az Általános Iskola udvarán található épületbe költözött, az óvodai konyha csak tálalókonyhaként üzemelt tovább.

  • Az Önkormányzat ebben az évben kezdte meg az óvoda épületének felújítását, kicserélték a régi épület tetszerkezetét ahol lehetség nyílik esetleges csoportszobák kialakítására (ami a mai napig nem történt felhasználásra) és az óvoda épületéhez hozzáépült a tornaszoba.

  • 2002-2003-as nevelési évben a munkálatok befejezdtek, és megtörtént a tornaszoba felszerelése és használatba vétele.

Az új tornaszoba biztosítja a gyerekek mozgásfejlesztéséhez szükséges alapfeltételeket. Itt kap helyet a néptánc, amely kiemelt hagyományként épül be az óvoda életébe 1998 óta Végi Péterné vezetésével.

Az óvoda neveltestülete magasan kvalifikált pedagógus kollektívából állt, akik mindig nyitottan fogadták az újat, és azonosulni tudtak vele.

  • 2004-ben az óvoda neveltestülete felülvizsgálta az 1999-ben megírt Helyi Óvodai Programot, és szükségesnek érezték a módosítását.

Ebben az évben a neveltestület elfogadta és bevezette az Intézményi Minségirányítási Programot.

Folyamatosan felmérte partnerei igényeit, és annak eredménye alapján szabályozta mködését.

  • Az intézmény szakmai eszközei az évek során folyamatosan bvültek, cseréldtek. (bútorok, eszközök)

Az óvoda udvara az EU elírásoknak megfelel játékeszközökkel lett felszerelve.

 

2001-2006 közötti idszakban az intézmény állományából nyugdíjba ment dolgozok:

 

Óvodapedagógusok: Udvaros Károlyné

Kiss Jánosné

Böcsödi Miklósné

 

Élelmezésvezet: Erdsi Istvánné

 

Karbantartó: Vári Zoltán

 

Az intézmény neveltestülete megújult.

 

2007

Az intézmény életébe újabb változás történt. Az önkormányzat nehéz gazdasági helyzettel küszködve társulási formában olyan bevételi pluszhoz jutott, amely stabil pénzügyi alapra helyezte az intézmény mködését.

A társuló önkormányzatok a közoktatási feladatok ellátásának, a szakmai munka színvonalának növelése érdekében létrehozták a Szent László Regionális Óvodát.

Az intézmény fenntartója a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás.

  • 2007. szeptember 01-tl óvodánk a Szent László Regionális Óvoda tagintézménye lett.

A székhely óvoda vezetje Pátkai Istvánné, a baracskai tagóvoda vezetje Légrádi Sándorné maradt.

  • 2007. szeptemberétl az óvoda fzkonyhája megsznt. A gyermekétkeztetést küls vállalkozók biztosítják. Az épületben mköd konyha tálalókonyhaként mködik. Sajnos ez a feladatellátás a gyermekétkeztetés színvonalának rovására ment. A konyhai dolgozók munkája megsznt.

 

Konyhai dolgozók: Mátyási Lászlóné

Kapornyai Lászlóné

Molnár Gyuláné

Csónaki Istvánné

Élelmezésvezet: Csepkéné Varga Zsuzsanna


2008 

2008-ban a Szent László Regionális Óvoda 4 tagintézménnyel bvült. Az újonnan bvített intézmény élére Némethné Keszthelyi Andreát nevezték ki. A baracskai tagóvoda tagintézmény-vezetje Végi Péterné lett.

Nyugdíjba mentek az intézménybl:

Óvodapedagógus: Molnár Lászlóné, aki nyugdíjba vonulásakor Pedagógus Szolgálati emlékérem kitüntetésben részesült.

Dajka: Vass Balázsné

Molnár Miklósné 2009-ben

 

A kistérségi óvodáknak lehetsége nyílik a tagóvodák közötti szakmai kapcsolat kiépítésére, egymás arculatának megismerésére, szakmai munkaközösségben való együttmunkálkodásra.

 

2008-ban az óvoda szüli szervezete létrehozta a Baracskai Óvodás gyermekekért közhasznú Alapítványt. (Amely decemberben került bejegyzésre.)

Céljuk: az óvodán belül közös programok szervezése (családi délután, játszóház, ünnepek szervezése), valamint a gyermekeknek óvodán kívüli élmény és ismeretterjeszt program szervezése, támogatása.

A szakmai innováció támogatása, az óvónk szakmai felkészültségének, továbbképzésének támogatása.

 

2009

Ez az új szerzdési forma indokolttá tette a szakmai dokumentumok átdolgozását.

Az 5 intézmény szakmai munkaközössége közösen átdolgozta az új Óvodai Országos Alapprogram irányelvét követve a Helyi Nevelési Programot, amely a 2010-2011-es évben kerül bevezetésre.

A program bevezetésének megkönnyítésére szakmai bemutatókat szervezünk, ahol a kollégák tapasztalatokat és új ismereteket szerezhetnek.

Átdolgozásra került az Intézményi Minségirányítási Program is és elkészült az els teljesítményértékelés.

2009 nyarán pályázati forrásból megtörtént az intézmény ftéskorszersítése.

 

2010. évben dolgozó munkatársak a baracskai óvodában:

 

Intézményvezet: Némethné Keszthelyi Andrea

Tagintézmény-vezet: Végi Péterné

Óvodapedagógusok: Kupiné Böcsödi Ildikó

Mészárosné Giricz Marianna

Kedu Józsefné

Szeles Imre Zoltánné

Kiss Józsefné

Radicsné Bakonyi Beatrix

Szmollényné Vasányi Rita

Légrádi Sándorné (Prémium évek)

Molnárné Hgyes Marianna (Gyed)

Dajkák: Balog Lászlóné

Huszárné Markovics Erzsébet

Molnár Jánosné

Mészáros Sándorné

Csapó Zoltánné (Gyes)

Óvodatitkár: Csapóné Magyar Szilvia

 

A jövben az intézmény az évforduló alkalmából SZENT LÁSZLÓ REGIONÁLIS ÓVODA BÓBÍTA TAGÓVODA néven mködik!